Actualització dels cursos d’especialitat (MCC I MCR)

Actualizaciones STCW

Tots els marins mercants sabem que hi ha una gran complexitat referent a la normativa relacionada amb les formacions i cursos d’especialitat necessaris per embarcar. Cadascuna de les diferents formacions estipulades dóna, a la gent de mar, unes atribucions concretes i necessàries per a cadascun dels diferents tipus de vaixells, des dels vaixells tanc fins a les embarcacions de pesca.

Normativa internacional

Dins el marc normatiu internacional, les disposicions relatives al comentat anteriorment, venen donades pel Conveni sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar, fet a Londres el 7 de juliol de 1978 (Conveni STCW).

A nivell europeu, la Directiva 2008/106/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, especifica allò relatiu al nivell mínim de formació en les professions marítimes.

Normativa nacional

En el nostre marc nacional, aquest conveni i aquesta directiva ve recollida per l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, per la qual es regulen els programes de formació dels títols professionals de Mariners de Pont i de Màquines de la Marina Mercant , i de Patró Portuari, així com els certificats d’especialitat acreditatius de la competència professional.

A tot això, se li afegeix un problema de comprensió que apareix a causa de la constant modificació i actualització dels mateixos. Una de les més recents està relacionada amb l’actualització i la renovació dels cursos d’especialitat, a la qual cosa volem dedicar un espai al nostre bloc per facilitar-ne la transmissió.

Entrant en matèria, el mateix conveni exigeix ​​a la gent de mar que, cada cinc anys, aportin proves conforme han estat complint les normes de competència que es requereixen per assumir les tasques corresponents als càrrecs en què s’enrolen al vaixell. Això anterior es refereix al procés habitual d’actualització de cursos a centres homologats, com el nostre PronauticTraining Centre, per a aquells certificats que tinguin caducitat.

Amb les darreres modificacions, recollides a la Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es desenvolupa el procediment de revalidació dels certificats de suficiència del Conveni sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW) han aparegut dues modalitats noves d’actualització de cursos o certificats de suficiència: Manteniment de Competència Reduïda (MCR) i Manteniment de Competència Completa (MCC).

Taula revalidacions dels certificats de suficiència del Conveni STCW

A continuació, s’exposa una taula, de la mateixa resolució, on es resumeixen caducitats i modalitats de renovació per a tots els cursos d’especialitat.

El funcionament i comprensió de la mateixa és de la següent manera:

  • A la primera columna apareix la referència a la Regla del conveni STCW que regula aquesta formació.
  • A la segona columna apareix el nom del certificat de suficiència.
  • A la tercera columna apareix si aquest certificat caduca o no.
  • A la quarta columna informa de la manera de renovar o actualitzar el certificat caducat.

Tabla revalidaciones de los certificados de suficiencia del Convenio STCW

Com s’observa a la taula, hi ha diversos certificats amb caducitat que poden ser renovats mitjançant un curs d’actualització convencional “Actualització” o mitjançant la demostració d’un embarcament mínim de 3 mesos en els darrers 5 anys.

D’altra banda, també apareixen cursos que només es poden renovar realitzant un curs de Manteniment de Competència Reduïda (MCR), si es pot demostrar haver navegat 3 mesos en els darrers 5 anys, o mitjançant la realització d’un curs de Manteniment de Competència Completa (MCC), en el cas de no haver navegat en els darrers 5 anys.

Cal afegir que aquest centre compta amb cursos de MCR i MCC per a tots els certificats que ho requereixen. Són els següents:

  • Formació Bàsica en Seguretat
  • Embarcacions de supervivènciai bots de rescat no ràpids
  • Bots de Rescat Ràpids
  • Avançat de Lluita Contra Incendis

Més informació d’actualitzacions de competència reduïda (MCR)

Més informació sobre els cursos d’actualitzacions de competència completa (MCC)

És important esmentar que l’embarcament a què fa referència la mateixa taula 1 ha de tractar-se d’un que pugui convalidar competències o tasques del mateix curs. Per exemple, en el cas de Bots de Rescat Ràpids cal navegar en un vaixell dotat d’una embarcació d’aquest tipus. A més, haurà de ser un vaixell mercant o un vaixell pesquer d’almenys 24 metres d’eslora. En cas contrari, s’haurà de cursar el Manteniment de Competència Completa.

Per a qualsevol dubte no dubteu en contacte amb nosaltres, estarem encantats de respondre’ls.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *