Guia sobre com renovar o expedir un certificat d’especialitat en Capitania Marítima

Com renovar o expedir un certificat d'especialitat en Capitania Marítima

Esmentar la complexitat de la normativa que engloba tot allò relatiu a la vida a la mar, ia les persones que hi treballen, ja és recurrent al nostre bloc. Volem tornar a destinar un espai per facilitar la comprensió d’una part d’aquesta burocràcia documental que han d’afrontar els marins.

En aquest cas, volem facilitar una guia detallada sobre la tramitació dels certificats d’especialitat, així com les revalidacions i actualitzacions d’aquests. Per tant, la intenció d’aquesta entrada de bloc és ajudar els que dediquem la nostra vida laboral a la marina mercant, a la pesca o qualsevol altra branca professional.

Abans d’entrar en matèria sobre com sol·licitar l’expedició o renovació d’un certificat d’especialitat, cal esmentar que el ministeri que actualment se n’encarrega és el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (que substitueix l’anterior Ministeri de Foment) a través de la Direcció General de la Marina Mercant. De fet, podem tramitar totes les titulacions de manera electrònica a través de la seva pàgina web sede.mitma.gob.es, sempre que comptem amb DNI electrònic i signatura digital. En aquesta entrada de bloc ens centrarem en la tramitació ordinària no electrònica.

Tramitació de l’expedició d’un certificat d’especialitat marítima STCW

Abans de disposar-nos a intentar tramitar qualsevol certificat d’especialitat STCW, cal saber que cal fer el curs de Formació Bàsica en Seguretat per poder obtenir qualsevol altre certificat d’especialitat. Per això, serà el primer que haurem de tramitar en capitania.

Aleshores, primer haurem de realitzar el curs en Formació Bàsica en Seguretat i obtenir el certificat del centre homologat.

Per procedir amb la tramitació del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, cal aportar la documentació següent:

 • Una sol·licitud normalitzada
 • Comprovant del pagament de les taxes (5,43€)
 • Certificat original emès pel centre homologat
 • Fotocòpia del certificat emès pel centre homologat
 • Una fotocòpia de DNI

La sol·licitud normalitzada es troba a Sol·licitud Títols professionals certificats especialitat Llibreta marítima, de la pàgina web del ministeri anteriorment comentada. Cal emplenar la sol·licitud informàticament, oa mà, seguint els diferents apartats amb la nostra informació i dades personals. La peculiaritat per expedir els certificats de suficiència o especialitat ve donada als apartats de “Opcions de la sol·licitud”, “Documentació Genèrica” i “Documentació específica” de la sol·licitud normalitzada. Aquests s’han de marcar de la manera següent:

 • Opcions de la sol·licitud: Marqueu amb una X l’apartat d’expedició de Certificat d’especialitat. I incloure el nom de FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT (o títol del certificat d’especialitat que vulguem tramitar) al requadre gris del mateix apartat.
Opcions de la sol·licitud
Opcions de la sol·licitud
 • Documentació genèrica: Marqueu amb una X en còpia de DNI. Si es realitza mitjançant representació, marqueu amb X “Document que acrediti la representació conforme l’Art. 5 e la Llei 39/2015”.
 • Documentació específica: Marcar amb una X a les entrades de “Justificant de l’abonament de la taxa vigent (Model 790-028 disponible des de la seu electrònica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ ) (veure imports en pàgina 3)”, “Per als Certificats d’especialitat: Còpia de certificat expedit pel centre homologat de formació que va impartir el curs

Finalment caldrà signar el document i procedir amb el pagament de les taxes.

Per procedir amb els pagaments, corresponents a les taxes 790-028, cal fer el següent:

 • Entrar a la pàgina web.
 • Entrar en taxes auto liquidables.
 • Entrar en accés a l’aplicació sense certificat electrònic (límit superior dret de la pàgina web)
Sense certificat
Sense certificat
 • Seleccionar “Títols Marítims Professionals i Esbarjo”
 • Emplenar les nostres dades personals i introduir un “1” a la quantitat d’Expedició de Certificats d’especialitat.

NOTA: Si voleu tramitar més d’un certificat d’especialitat de manera simultània, cal introduir la quantitat desitjada a tramitar.

 • Pressionar “Actualitzar”
 • Acabar d’emplenar els apartats que ens apareixen
 • Generar imprès

Un cop generat l’imprès, caldrà anar a un caixer o banc per procedir amb el pagament. En acabar, ens quedarem amb la còpia de l’interessat i la de l’Administració, així com amb el justificant del pagament que ens lliurin.

Finalment, amb tota la documentació preparada, ens adreçarem a la capitania marítima que ens convingui per lliurar tota la documentació i finalitzar el tràmit.

Les adreces de les capitanies marítimes es troben en línia. Com a exemple, adjuntem la direcció de les Capitanies Marítimes més comunes de la nostra zona:

Capitania Marítima de Barcelona: Recinte Portuari Carretera de Circumval·lació Tramo VI, 08040 Barcelona.

Capitania Marítima de Tarragona: Plaça dels Carros, 2, 04621 Tarragona

De manera anàloga, i com és lògic, abans de tramitar un certificat marítim o certificats d’especialitat, la persona interessada haurà de superar els corresponents cursos de formació.

Això últim és senzill, tan sols cal matricular-se a un curs complet de formació, per al certificat que volem obtenir, en un centre homologat com el nostre. Un cop obtingut el certificat en finalitzar el curs, es pot procedir amb la tramitació.

Com s’ha pogut intuir al bloc, es poden fer diversos cursos d’especialitat de manera simultània i tramitar-los alhora, però sempre juntament amb el curs de Formació Bàsica en Seguretat.

Com revalidar el certificat d’especialitat marítima STCW

Quan ja estem en possessió del certificat emès per l’Administració pública, a través de la capitania marítima corresponent, cal tenir-ne en compte la caducitat. Si el certificat no té caducitat, no tindrem cap problema, però si caduca haurem de realitzar tràmits per a les actualitzacions o revalidacions corresponents. El procés, descrit a continuació, és semblant a l’anterior.

Per contrastar la caducitat del certificat i comprendre en quina normativa o reial decret es basa, us convidem a llegir l’entrada en aquest bloc de “Actualització dels cursos d’especialitat (MCC i MCR)” del 22 d’octubre de 2021. Recomanem llegir la entrada que esmentem per poder comprendre aquest bloc íntegrament de manera més senzilla.

De manera resumida, hem de tenir en compte que hi ha certificats que, en caducar, només haurem de demostrar un període d’embarcament de 3 mesos en els darrers 5 anys per poder renovar-lo o realitzar-ne una actualització en un centre homologat.

En aquest cas, caldrà aportar la següent informació i documentació a capitania:

 • La mateixa sol·licitud normalitzada explicada al punt anterior.
 • El justificant del pagament de taxes
 • Certificació de l’empresa naviliera d’haver prestat servei a bord o de l’exercici professional (per al cas amb període d’embarcament vàlid)
 • Còpia del certificat d’actualització (en el cas de no haver navegat en els darrers 5 anys, en un tipus de vaixell amb tasques pròpies del certificat)
 • Una fotocòpia del DNI

D’altra banda, per als cursos i les formacions que apareixen a l’article anterior, es requerirà la realització d’un curs de Manteniment de Competència Completa o Manteniment de Competència Reduïda. Abans d’explicar aquests dos procediments o tràmits, enumerem tots aquells certificats que es revaliden mitjançant alguna de les dues modalitats (MCC, i MCR).

 • FormacióBàsica en Seguridad
 • Embarcacions de Supervivència y de Rescat No Ràpids
 • Bots de RescatRàpids
 • Avançat de Lluita Contra Incendis

En cas de necessitar la realització del curs de Manteniment de Competència Completa, caldrà aportar la següent documentació a capitania:

 • La sol·licitud normalitzada emplenada
 • El justificant del pagament de taxes
 • Còpia del certificat lliurat per un centre homologat després d’haver finalitzat el curs de Manteniment de Competència Completa del certificat en qüestió
 • Una fotocòpia del DNI

En el cas de necessitar la realització del curs de Manteniment de Competència Reduïda, havent estat embarcat 3 mesos en els darrers 5 anys, caldrà aportar la següent documentació a Capitania Marítima: En el cas de necessitar la realització del curs de Manteniment de Competència Reduïda , havent estat embarcat 3 mesos en els darrers 5 anys, caldrà aportar la següent documentació a Capitania Marítima:

 • La sol·licitud normalitzada emplenada
 • El justificant del pagament de taxes
 • Còpia del certificat lliurat per un centre homologat després d’haver finalitzat el curs de Manteniment de Competència Reduïda del certificat en qüestió
 • Annex II de la Resolució de 2 de febrer de 2017 emplenat, així com els Annexos II.A, II.B, II.C o II.D per al curs corresponent
 • Una fotocòpia del DNI

A continuació, es mostren imatges sobre els annexos esmentats. Aquests annexos:

Certificat del manteniment de les competències a bord
ANEX II
ANEX IIA
ANEX IIA
Certificat d'especialitat d'embarcacions de supervivència de rescat no ràpids
ANEX II.B
Certificat d'especialitat de bots de rescat ràpids
ANEX IIC
Certificat d'especialitat d'avançat en lluita contra incendis
ANEX IID

Finalment, volem destacar que la diferència de la sol·licitud normalitzada, respecte a l’expedició inicial del certificat, rau en l’emplenament del certificat. Les dades personals seran les mateixes de l’interessat, però a l’apartat “Opcions de Sol·licitud” s’haurà de marcar l’opció de revalidar Certificat d’especialitat, en lloc d’expedició de certificat. De la mateixa manera, a la “Documentació específica”, es marcarà amb una X la documentació que s’hagi d’aportar per a cada tipus de revalidació seguint el que indica aquest bloc.

Amb això darrer queden explicades les tramitacions per a cada modalitat de revalidació de certificats d’especialitat, així com la primera expedició d’aquests. Per a qualsevol dubte no dubteu en contacte amb nosaltres, estarem encantats de respondre’ls.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *