Documentació i requisits necessaris per a embarcar com a alumne en un vaixell

Documentación y requisitos necesarios para embarcar como alumno en un buque

Si estàs buscant un primer embarqui com a alumne de pont o de màquines i no saps que documentació necessites o que requisits has de complir per a això, aquest és tu blog.

A pesar que en aquest blog ja hagi publicat diversos articles que resolen molts dubtes sobre la Marina Mercant professional, molts aspectes de les titulacions d’aquest sector marítim-pesquer i nàutic continuen presentant dubtes a moltes persones que volen ser marins. Moltes d’aquestes persones necessiten passar per un període d’embarcament com a alumne per a poder accedir a la titulació que desitgen i anar escalant en la jerarquia d’un vaixell, fins a arribar a ser Capitans o Caps de Màquines.

Com s’ha vist en el nostre article de “Tot el que has de saber sobre les Titulacions Marítimes”, existeixen diversos camins per a arribar a aquests rangs dins d’un vaixell o embarcació, depenent del seu tonatge brut o de la potència dels seus motors en kW. Sovint, els estudiants i futurs marins troben una barrera per a poder avançar en aquesta professió, el seu primer embarcament.

En aquesta entrada de blog volem facilitar, a l’alumne, possibles solucions per als problemes que presenten la complexitat normativa i la burocràcia documentària que suposa.

La normativa que regula tot allò relacionat amb les titulacions marítimes és el Reial decret 973/2009. En ell hi ha una secció destinada als alumnes de qualsevol titulació. Diu que, “els alumnes hauran d’efectuar les pràctiques realitzant funcions que els permetin aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits en la seva formació, a fi d’obtenir l’experiència necessària per a l’exercici professional del títol al qual opten. Els alumnes en pràctiques estaran sota la supervisió del capità, del patró, del cap de màquines o dels oficials del servei corresponent i podran assistir-los en la realització de les guàrdies de navegació, en la cambra de màquines i en l’estació radioelectrònica.”

D’altra banda, també és important esmentar que, segons el mateix Reial decret, no s’haurà d’assumir els costos de l’assegurança i les despeses de viatge i dietes d’embarcament i desembarqui ja que s’encarregarà l’empresa.

Pràctiques d’embarcament en vaixells

L’objectiu de realitzar les pràctiques a bord d’un vaixell és preparar al marí a assumir les responsabilitats que vagi a tenir una vegada s’hagi embarcat com a oficial. Haurà de posar en pràctica tots i cadascun dels coneixements que hagi assimilat en els seus estudis. Per això, durant els períodes d’embarcament, els alumnes hauran de completar un programa de formació a bord, estipulat per la normativa, per a realitzar les comeses i adquirir les experiències corresponents.

Aquestes competències venen enumerades en el llibre de registre de la formació, aprovat per la Direcció General de la Marina Mercant, segons les regles II/1 i III/1 de l’annex del conveni STCW.

En l’ORDRE de 21 de juny de 2001 sobre targetes professionals de la Marina Mercant, on es regula més al detall els períodes d’embarcament dels alumnes de pont i màquines, diu que les pràctiques podran realitzar-se en vaixells civils espanyols o estrangers sempre que es realitzi un seguiment per part de l’Oficial, Capità o Cap de Màquines, i s’empleni el mateix llibre ja esmentat.

Els períodes d’embarcament, segons aquesta mateixa ordre, seran els següents:

 • Àrea de pont: 12 mesos dels quals 6 han de constar com a navegació activa.
 • Àrea de Màquines: 12 mesos dels quals 6 mesos poden haver-se realitzat i convalidat per experiència en tallers homologats i que compleixin amb la normativa vigent.

En addició als tipus de vaixell que apareixen en l’apartat de “Tipus de vaixell on es poden fer les pràctiques d’embarcament”, podran computar-se períodes de pràctiques realitzats en un vaixell escola homologat per la Direcció General de la Marina Mercant, fins al 50 per 100 del període exigit en cada cas.

Actualment, no hi ha molta opció com a vaixells escola amb bandera espanyola. De fet només existeix el Juan Sebastián El Canut, formant part de la flota de l’armada.

D’altra banda, per al còmput dels dies de pràctiques, el vaixell haurà de disposar de les següents condicions:

 1. a) El vaixell haurà d’estar matriculat en la llista vuitena o segona.
 2. b) Tenir l’equipament complet per a realitzar navegacions pròximes a la costa i efectuar les pràctiques de la secció respectiva, de conformitat amb les exigències del Conveni STCW i el seu Codi de Formació.
 3. c) Comptar amb similars elements requerits per a realitzar els cursos bàsics de lluita contra incendis, supervivència en la mar, observador radar i Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim.

Cal esmentar que, a més del llibre de Formació, des del 2018 s’ha d’emplenar l’Annex II de la Resolució de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es determina el model oficial per a acreditar els acompliments de comeses relacionades amb la guàrdia de pont o màquines vàlids per a l’obtenció d’un títol de competència. Sense aquest document emplenat, signat i segellat no s’acreditarà el període d’embarcament.

Documentos que se necesitan para embarcar como alumno

Modalitats de les pràctiques acadèmiques externes

Respecte a les modalitats de les pràctiques, els programis formatives i els plans formatius de cada centre i universitat poden ser diferents.

De manera general cal saber que es poden realitzar les pràctiques embarcat una vegada s’hagin finalitzat els estudis o aprofitar el període de pràctiques que exigeixen per a aprovar la formació i realitzar-les en la mar. Aquestes pràctiques, sobretot per als alumnes provinents del grau, seran de 4 mesos i es pot realitzar amb els següents esments:

 • En terra amb companyies del sector marítim
 • Embarcat a bord d’un vaixell

Aclarir que existeixen dues modalitats de pràctiques: pràctiques curriculars i extracurriculars:

 • Les pràctiques curriculars: Es configuren com a activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura i són obligatòries.
 • Les pràctiques extracurriculars: Són de caràcter voluntari i no formen part del pla d’estudis, per la qual cosa no convaliden els 4 mesos obligatoris de pràctiques. El punt positiu d’aquestes pràctiques és que apareixeran en el suplement Europeu del Títol. Per aquest motiu, es limiten a 900 hores.

Normalment les pràctiques a bord com a alumne es fan compensant els 4 mesos del grau universitari i es continuen fins a finalitzar els 12 mesos requerits per la normativa.

Documents que es necessiten per a embarcar com a alumne

Com ja sabeu, els tràmits que s’han de realitzar per a poder embarcar són molts, especialment quan és la teva primera vegada. En aquest apartat pretenem resumir i agrupar tot l’obligatori i essencial que has de portar amb tu en el teu primer embarcament.

Els documents necessaris són:

 • Llibreta Marítima o Document d’Identitat del Marí. (Pots consultar el nostre article sobre com tramitar la Llibreta Marítima.)
 • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat: Per a obtenir aquest certificat s’ha de realitzar un curs STCW en Formació Bàsica en Seguretat en un centre homologat com el nostre, Pronautic Training Centre.
 • Reconeixement mèdic d’embarcament del ISM: Necessari per a qualsevol tripulant que vulgui embarcar.
 • Llibre de Registre de la Formació: Llibre on es registra la formació de l’alumne durant els mesos d’embarcament.
 • Certificat d’alumne emès pel centre de formació: Se sol·licita en secretària del centre d’estudis on hàgiu cursat el grau.
 • Annex II de la Resolució de 26 de juny de 2018.

A més, encara que no sigui obligatori, moltes navilieres i empreses valoren positivament tenir més certificats d’especialitat com els següents:

D’altra banda, depenent de la navegació del vaixell, es necessitarà estar vacunat contra la febre groga. Aquesta vacuna dura per sempre, per la qual cosa es recomana sol·licitar cita i vacunar-se a pesar que no se sàpiga en quin vaixell anem a acabar embarcant. Poden arribar a denegar unes pràctiques per no estar protegits contra la febre groga.

Requisits per a realitzar les pràctiques d’embarcament

Com a requisits per a embarcar, ja sigui en vaixell escola o vaixell civil, són:

 • Comptar amb tota la documentació, certificat i llibres que s’han esmentat en l’apartat anterior.
 • Haver finalitzat els estudis corresponents a la titulació que es vulgui adquirir o estar en la fase de pràctiques curriculars d’aquests.

De manera més concreta, podem dividir les condicions referents als estudis per a cada títol de la Marina Mercant que es vulgui obtenir,segons si corresponen a l’àrea de pont o a l’àrea de màquines.

Àrea de pont:

 • Patró de Litoral à Cicle Formatiu en Grau Mitjà en Navegació.
 • Patró d’Altura à Cicle formatiu en Grau Superior en Navegació
 • Pilot de 2a de la Marina Mercant à Grau en Nàutica i Transport Marítim

Àrea de Màquines:

 • Mecànic Naval à Cicle Formatiu en Grau Mitjà en Màquines Navals
 • Mecànic Naval Major à Cicle Formatiu en Grau Superior en Màquines Navals
 • Oficial de Màquines de 2a de la Marina Mercant à Grau en Tecnologies Navals

Requisitos para realizar las prácticas de embarque

Tipus de vaixells on es poden fer les pràctiques d’embarcament

Segons l’ORDRE de 21 de juny de 2001, del Boletín Oficial del Estado, sobre targetes professionals de la Marina Mercant, les pràctiques es realitzaran sota la supervisió del Capità o de l’Oficial de pont de major experiència en qui delegui el Capità.

Depenent de la titulació que vulguem obtenir, les pràctiques hauran de realitzar-se en els següents vaixells:

 • Pilot de segona de la Marina Mercant: Embarcant com a alumne en vaixells mercants d’arqueig brut superior a 100 GT o TRB i vaixells escola homologats d’arqueig brut superior a 50 GT o TRB.
 • Patró d’altura o Patró de litoral: Embarcant com a alumne o mariner de pont en vaixells civils d’arqueig brut superior a 20 GT o TRB, inclosos vaixells escola homologats.

Per als de màquines:

 • Oficials de segona de la Marina Mercant: Embarcant com a alumnes en vaixells civils amb una potència igual o superior a 750 kW.
 • Mecànic Major Naval: Vaixells civils de potència superior a 500 kW.
 • Mecànic Naval: Vaixells civils de potència superior a 200 kW.

A més, els alumnes podran embarcar en vaixells de bandera espanyola o estrangera per a la realització de les seves pràctiques reglamentàries, sempre que comptin almenys amb les assegurances corresponents.

Respecte als vaixells escola ja esmentats, el Ministeri de Foment, a través de la Direcció General de la Marina Mercant, mitjançant l’oportú conveni de col·laboració, podrà designar com a vaixells escola a aquells vaixells mercants espanyols que puguin portar com a mínim dos alumnes.

De totes maneres, ja hem esmentat l’escassetat dels vaixells escola. Encara i així, es podran validar els períodes d’embarcament realitzats en vaixells escola estrangers, sempre que comptin amb el corresponent reconeixement com a tals per l’administració marítima del pavelló que enarborin.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *