El reconeixement mèdic d’embarcament marítim, ISM

El reconocimiento médico de embarque marítimo ISM

El reconeixement mèdic és un document obligatori per a tothom que es vulgui embarcar professionalment a bord d’un vaixell mercant, pesquer o de qualsevol altre tipus.

L’obligatorietat del reconeixement mèdic no és arbitrària, les condicions laborals que suporten els treballadors del sector laboral marítim-pesquer han estat sempre un factor contrari a la seva salut. Els espais reduïts, les condicions ambientals adverses, els períodes de contracte, l’impacte psicològic i físic que suposa segons quin treball dur, la distància amb assistència mèdica primària, entre d’altres, són elements que s’han de vigilar per prevenir qualsevol malaltia greu o accident laboral o personal.

Amb l’objectiu de protegir la salut dels treballadors de la mar, s’han incorporat esmenes i disposicions que obliguen i regulen exàmens mèdics de la gent a la mar.

D’una banda, tenim les mencions internacionals. Segons el Conveni Internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW Convention), de conformitat amb el que disposa la regla I/9 i la secció AI/9, tota marí que pretengui prestar servei a la mar, ha d’estar en possessió de certificats d’especialitat, d’acord amb les funcions que exerceix a bord, i del certificat mèdic d’embarcament marítim vàlid i en vigor.

Sobre la normativa espanyola cal esmentar, per la seva rellevància, el conveni sobre l’examen mèdic de la gent de mar, 1946, i per la seva actualitat, el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel qual es regulen els reconeixements mèdics embarcament marítim.

El conveni sobre l’examen mèdic de la gent de mar, 1946, a l’article 3 diu “Cap persona a qui s’apliqui aquest Conveni podrà ser emprada a bord d’un vaixell al qual s’apliqui aquest Conveni si no posseeix un certificat que provi la seva aptitud física per al treball marítim en què sigui emprada, signat per un metge, o, en cas d’un certificat que concerneixi únicament a la vista, una persona autoritzada per l’autoritat competent per expedir aquest certificat”. Això mateix ve referenciat de forma similar a l’article 1 del RD esmentat.

A nivell nacional espanyol, l’Institut Social de la Marina és l’encarregat de fer aquest examen mèdic i expedir el certificat corresponent. Com que és un ens públic, la realització d’aquest reconeixement és gratuïta.

A més, aquest certificat mèdic no serveix únicament per permetre que puguis embarcar, sinó que també s’aprofiten les dades de cada marí per fer campanyes de divulgació i prevenció sanitària del sector.

Obtenir el certificad mèdic d’embarcament marítim

Obtenir el certificat mèdic d’embarcament marítim és necessari, com ja s’ha comentat a la introducció, per a l’embarcament i l’exercici de les nostres funcions a bord i, per altra banda, per poder tramitar l’expedició de certs certificats d’especialitat i titulacions de la marina mercant.

Ja sigui per a un objectiu o per a un altre, per a la seva tramitació s’haurà d’aportar la documentació següent:

 • Llibreta Marítima o el Document d’Identitat del Marí: Per l’obtenció d’aquesta llibreta, es pot consultar el blod de “Passos a seguir per aconseguir la Llibreta Marítima o DIM” d’aquest mateix centre de Formació.
 • Fotocopia del Certificat d’especialitat de Formació Bàsica en Seguretat (FBS)

Per l’obtenció del certificat en FBS, només s’ha de realizar el curs STCW en Formació Bàsica en Seguretat en un centre homologat com PronauticTraining Centre.

Pel que fa als passos a seguir per realitzar el reconeixement mèdic:

 • S’haurà d’anar en un dia laborable entre les 09:00 hi les 11:00 h, en dejuni i amb la documentació anterior, al lloc on ens indiquin des de l’ISM per realitzar el primer examen físic.
 • Aquí es farà el registre i la primera revisió (oïda, tensió, vista, electrocardiograma i espirometria).
 • Després ens facilitaran un altre lloc (si no és el mateix) on ens faran una anàlisi de sang i orina.
 • Finalment, en una segona cita programada s’anirà al mateix ISM on ens faran un examen físic bàsic de la nostra funció locomotora, ens mesuraran, ens pesaran i ens donaran els resultats de les proves.

Si el resultat és Apte, ja tindrem el certificat mèdic per poder fer qualsevol altre tràmit que així ho requereixi o per navegar professionalment.

Per als marins de nacionalitat estrangera són vàlids els certificats mèdics expedits als seus països sempre que el vaixell no tingui bandera espanyola.

En cas de voler obtenir el certificat mèdic d’embarcament marítim, realitzat per l’ISM per accedir a vaixells de bandera espanyola, els marins amb nacionalitat estrangera hauran de tenir un precontracte laboral amb la naviliera.

Temps de validesa del reconeixement mèdic

Segons la normativa esmentada a la introducció, el temps de validesa del reconeixement mèdic podrà variar depenent del cas particular del marí. El metge, que faci l’examen mèdic final, determinarà el període de vigència en funció de l’estat de salut del reconegut, la seva edat i la classe de treball que farà. En qualsevol cas, no excedirà els dos anys de validesa en general i d’un si es tracta de menors de 21 anys o més grans de 50 anys.

D’altra banda, l’ISM, s’anticipa a la caducitat remetent als treballadors cartes informatives en què se’ls recorda el venciment de l’anterior reconeixement mèdic i la necessitat de la seva renovació a qualsevol dels Centres de Sanitat Marítima de l’ISM, les Direccions Provincials i Adreces Locals de l’ISM.

Obtener el certificado médico de embarque marítimo                                                                                  

Malalties i dolències que s’avaluen en el reconeixement d’embarcament

Durant el reconeixement mèdic d’embarcament s’analitzaran totes aquelles característiques psíquiques i físiques que siguin rellevants per als períodes d’embarcament en el rol en què es treballi. Amb aquest objectiu, l’examen mèdic inicial inclourà, com a mínim, el següent:

 • Exploració física
 • Examen de visió (agudesa i visió cromàtica)
 • Examen d’otoscòpia i audiometria
 • Electrocardiograma en repòs
 • Espirometria
 • Analítica: Hemograma complert, Bioquímica sanguínia (Glucosa basal, colesterol total, lipoproteïna d’alta densitat (HDL)-Colesterol, triglicèrids, enzims hepàtiques aspartat Aminotransferesa (GOT)- Alaninoaminotransferasa (GPT)- Gammaglatamitranspectidasa (GGT), Creatina, àcid úric) i sistemàtic d’orina.

En el cas de la renovació de l’examen mèdic es redueixen les proves a:

 • Exploració física
 • Analítica (hemograma complet, bioquímica sanguínia i sistemàtic d’orina)
 • Qualsevol altra que determini l’Institut Social de la Marina segons l’actualitat.

Després del reconeixement se n’obtindrà el resultat. Aquest podrà ser apte, apte amb restriccions, com ara restringit a àrees del pont de govern, o no apte.

A més, el metge reconeixedor podrà sol·licitar proves complementàries, exploracions i informes d’especialistes que consideri segons el cas.

Malalties que impedeixen la validesa del reconeixement mèdic.

Perquè el resultat del reconeixement suposi un “no apte”, l’examinador haurà hagut de valorar que les malalties o els problemes que té la persona, que s’està sotmetent a l’examen, suposen:

 • Una possibilitat que la malaltia es pugui agreujar amb la feina a bord.
 • Una contingència complicada o que perilla el pacient i altres persones a bord, la seguretat del vaixell o el medi ambient.
 • Un excessiu temps crític necessari per ser traslladat o tenir accés a una assistència mèdica apropiada a terra

Es pot consultar la llista completa de malalties que impedeixen la validesa a l’Annex II del RD 1696/2007, de 14 de desembre, esmentat a la introducció. A continuació, s’exposen alguns exemples d’aquestes malalties:

 • Alteracions del camp visual. Per al personal de pont o que realitza funcions de guaita no s’admeten reduccions horitzontals per sota de 60º al costat temporal i de 35º al costat nasal. No s’admeten escotomes ni hemianòpsies.
 • Alteracions de l’equilibri. Quadres de vertigen, inestabilitat o mareig refractaris al tractament.
 • Trastorns afectius i de l’estat d’ànim que comportin risc per a la seguretat mateixa o la de tercers.
 • Etc.

Titulacions o certificats d’especialitat de la marina mercant que requereixen del certificat mèdic d’embarcament

Totes les titulacions professionals de la marina mercant obliguen al titular a posseir el certificat mèdic en vigor. De fet, fins i tot les titulacions recreatives amb atribucions professionals ho requereixen. Això ja ve esmentat al bloc de “tot el que necessites saber sobre titulacions nàutiques”. Trobem les següents:

 • PER Pro, PI Pro i CY Pro
 • Llicència PPER
 • Patró Portuari
 • Capità de la Marina Mercant
 • Pilot de Primera de la Marina Mercant
 • Pilot de Segona de la Marina Mercant
 • Patró d’alçada
 • Patró de litoral
 • Mariner de pont (timoner)
 • Cap de Màquines de la Marina Mercant
 • Oficial de màquines de primera de la Marina Mercant
 • Mecànic Major Naval
 • Mecànic Naval
 • Mariner de Màquines
 • Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)
 • Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (SMSSM)
 • Oficial Radio electrònic de Segona de la Marina Mercant
 • Oficial Radio electrònic de primera de la Marina Mercant

A més de les anteriors, per tramitar qualsevol certificat d’especialitat es requereix del certificat mèdic d’embarcament, exceptuant el de Formació Bàsica en Seguretat. Un exemple d’aquests són els següents:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *