Pla de manteniment d’un vaixell

Plan de mantenimiento de un buque

Un pla de manteniment per a embarcacions és una solució global que abasta diverses activitats destinades a millorar l’eficiència dels equips i instal·lacions. Mantenir adequadament un vaixell és la millor manera d’augmentar la vida útil de tots els seus components i reduir les fallades en la maquinària, el pla de manteniment ha de complir amb les normes de seguretat i prevenció establertes, que ajuden a aconseguir el màxim nivell de fiabilitat en el vaixell. Des de la nostra escola de formació professional marítima et comptem el necessari perquè sàpigues tot sobre el disseny del pla de manteniment.

QUINS REQUISITS HA DE CUMPLIR UN PLA DE MANTENIMENT PER UN VAIXELL

Un pla de manteniment per a un vaixell hauria de incloure les següents consideracions:

 • Inspeccions periòdiques: Les inspeccions periòdiques són importants per detectar problemes abans que es converteixin en problemes majors. Això pot incloure inspeccions de la coberta, els motors, les instal·lacions elèctriques i altres sistemes importants.
 • Manteniment preventiu: El manteniment preventiu pot ajudar a evitar problemes en el futur. Per exemple, algunes operacions a realitzar podrien ser: la lubricació de les parts mòbils, la neteja de les línies d’aigua, la verificació dels nivells d’oli i altres tasques similars.
 • Reparacions: El pla de manteniment també hauria de preveure temps per a les reparacions necessàries. Aquestes poden tenir a veure en la reparació de danys causats per la intempèrie, la substitució de peces desgastades i la reparació de motors i altres sistemes.
 • Inspeccions legals: El vaixell hauria de ser inspeccionat periòdicament per assegurar que compleix amb les normes i regulacions marítimes aplicables.
 • Documentació: El pla de manteniment hauria de mantenir un registre detallat de totes les inspeccions, reparacions i altres activitats de manteniment realitzades, així com les parts i materials utilitzats.
 • Formació del personal: El personal que opera el vaixell hauria de ser format per realitzar les tasques de manteniment i reparació necessàries.

ELEBORACIÓ D’UN PLA DE MANTENIMENT

Elaborar un pla de manteniment per un vaixell requereix una combinació de coneixements tècnics i pràctiques de gestió. Els passos bàsics per elaborar un pla de manteniment són els següents:

 • Identificar els sistemes i components crítics del vaixell: Aquest pas implica fer una revisió exhaustiva del vaixell per identificar tots els sistemes i components que són importants per al funcionament segur del vaixell i que, si fallen, poden posar en risc la seguretat de la gent a bord.
 • Establir els protocols de manteniment: Una vegada identificats els sistemes i components crítics, es pot establir un protocol de manteniment per cada element que inclogui el treballs necessaris, la freqüència amb què s’han de realitzar i els materials i eines necessaris.
 • Definir les tasques de manteniment: Per cada sistema o component, incloent les tasques preventives, correctives i predictives.
 • Establir un calendari de manteniment: A partir de les tasques establertes, es pot definir un calendari que indiqui quan s’han de realitzar les activitats i qui les ha de realitzar.
 • Realitzar un seguiment continu: Un cop establert el pla de manteniment, és important fer un seguiment continu per assegurar que les operacions de manteniment es realitzen segons el calendari establert i per detectar i corregir qualsevol problema que es pugui produir.
 • Revisar i actualitzar el pla de manteniment: Hauria de ser revisat i actualitzat periòdicament per tenir en compte qualsevol canvi en el vaixell, en les normatives o en les tasques de manteniment.
 • Documentar i registrar els manteniments realitzats: És important mantenir un registre detallat de les feines realitzades, els materials utilitzats, les dates i les persones que han realitzat les operacions, així com qualsevol problema o anomalia detectada.

Plan de mantenimiento de un barco

PROCESSOS DEL MANTENIMENT D’UN VAIXELL

Els processos de manteniment d’un vaixell són fonamentals per assegurar la seva seguretat i eficiència en la navegació. Els processos de manteniment es divideixen en dos tipus: preventiu i correctiu.

Aquests es basen en tasques preventives per evitar problemes i garantir el bon funcionament del vaixell, i tasques correctives per reparar o substituir les parts defectuoses o desgastades.

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

Per seguir un pla de manteniment, és important recollir informació sobre les següents àrees:

 • Registres de manteniment: Registres detallats de totes les feines realitzades, incloent les dates, el personal que les va realitzar i les peces de reposició utilitzades. Això ajuda a mantenir un historial precís de les tasques de manteniment realitzades i les seves dates.
 • Historial de funcionament: Registres del funcionament del vaixell, incloent les hores de funcionament, els consums de combustible i les temperatures dels equips. Aquesta informació és important per detectar qualsevol desviació en el funcionament de la planta i per identificar possibles problemes.
 • Inspeccions: Inspeccions periòdiques del vaixell i dels equips per detectar problemes potencials i assegurar que estan en bon estat de funcionament. Aquestes inspeccions també ajuden a detectar qualsevol desviació en el funcionament del vaixell. Aquestes inspeccions seran les que es realitzaran durant totes les guàrdies, prestant especial atenció durant la navegació.
 • Registres de seguretat: Registres de les inspeccions de seguretat i les tasques de manteniment realitzades per garantir que el vaixell compleix amb les normatives de seguretat.

PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES

Per planificar les tasques de manteniment, es pot seguir els següents passos:

 • Identificar les activitats de manteniment necessàries: Aquestes poden ser les operacions recomanades pel fabricant, les inspeccions periòdiques, o les tasques necessàries per reparar o reemplaçar components.
 • Establir un calendari: Establir un calendari per realitzar les feines de manteniment, tenint en compte els intervals de temps recomanats pel fabricant, la freqüència d’ús del vaixell, i les condicions climàtiques.
 • Assignar responsabilitats: Assignar les responsabilitats per realitzar els procediments, ja sigui a un membre del personal o a una empresa externa.
 • Establir un pressupost: Establir un pressupost per les intervencions, tenint en compte els costos de les peces de reposició, les hores de mà d’obra, i les despeses d’inspecció.
 • Revisar i actualitzar regularment: Revisar i actualitzar regularment el pla de manteniment per assegurar que s’estan realitzant les tasques necessàries i per detectar qualsevol problema potencial.

ASIGNACIÓ DE L’OPERARI

L’assignació de l’operari per dur a terme les operacions de manteniment del vaixell depèn de diversos factors, com ara:

 • Competència: L’operari assignat hauria de ser competent per realitzar les tasques de manteniment específiques, ja sigui a través de la formació o de l’experiència prèvia.
 • Disponibilitat: El treballador hauria d’estar disponible per realitzar les operacions en les dates establertes en el calendari de manteniment.
 • Accessibilitat: El professional assignat hauria de tenir accés al vaixell i als equips per realitzar els treballs de manteniment.
 • Seguretat: El tècnic hauria de seguir les normatives de seguretat per a les intervencions específiques.
 • Costos: L’operari assignat o empresa externa hauria de ser capaç de realitzar les tasques de manteniment dins del pressupost establert.

En general, és important assegurar-se que el tècnic assignat tingui les habilitats i competències necessàries per realitzar les tasques de manteniment de manera segura i eficient.

EXECUSIÓ DEL TREBALL

L’execució del treball de manteniment en un vaixell implica diverses etapes:

 • Planificació: Es planifiquen les tasques de manteniment i es determina la data i l’hora en què es realitzarà cada una.
 • Preparació: Es prepara l’equip i les eines necessàries per realitzar les intervencions.
 • Execució: Es realitzen les operacions segons les instruccions establertes i es realitzen les revisions necessàries per assegurar que el treball està sent realitzat correctament.
 • Documentació: Es registren les feines realitzades, el temps emprat per realitzar-les, i qualsevol problema o incidència que es pugui haver produït durant la realització del treball.
 • Revisió final: Es realitza una revisió final per assegurar-se que les tasques de manteniment s’han realitzat correctament i es realitzen les correccions necessàries.
 • Neteja: Es neteja l’àrea on s’ha realitzat el treball de manteniment.

És important assegurar-se que les tasques de manteniment es fan segons les normatives de seguretat establertes i que es segueixen les revisions necessàries per assegurar que el treball està sent realitzat correctament. Així mateix, es important documentar totes les tasques portades a cap per poder fer un seguiment i mantenir un registre de les operacions de manteniment efectuades.

ANÀLISI DE L’EMBARCACIÓ

L’anàlisi de l’embarcació implica la revisió minuciosa de diferents aspectes del vaixell per determinar la seva condició i estat de funcionament. Com per exemple, la inspecció de cobertes, les màquines i els sistemes elèctrics, així com les pràctiques de seguretat i les normatives de navegació. L’objectiu final és assegurar que l’embarcació estigui en bon estat i compleixi amb les regulacions necessàries per garantir la seguretat dels tripulants i dels passatgers. Així mateix, també pot fer-se per determinar les millores necessàries o la necessitat de reparacions.

Plan de mantenimiento de una embarcación

QUINS SÓN ELS DIFERENTS TIPUS DE MANTENIMENTS?

Els diferents tipus de manteniments són les diferents estratègies i tècniques utilitzades per garantir que els equips i les instal·lacions funcionin correctament i duri el màxim temps possible. Aquestes estratègies inclouen des de la preventiva, on es realitzen tasques de manteniment periòdiques per evitar problemes futurs, fins a la correctiva, on es reparen els problemes quan ocorren.

MANTENIMENT CORRECTIU

Aquest manteniment es realitza després que es detecti un problema o defecte en un equip o sistema. El seu objectiu és reparar o reemplaçar les parts defectuoses per tal de tornar l’equip o sistema a l’estat operatiu. Aquest tipus de manteniment sol ser reactiu i pot tenir un impacte econòmic significatiu, ja que sovint implica la parada del sistema o equip per a la reparació o reemplaçament amb els inconvenients que implica per la operativa normal de l’embarcació.

MANTENIMENT PREVENTIU

Aquest tipus de manteniment es realitza amb l’objectiu de prevenir problemes o defectes en un equip o sistema. Es basa en un calendari de revisions i inspeccions planificades per detectar problemes potencials abans de que derivin en problemes importants. Aquest tipus de manteniment pot incloure la neteja, la lubrificació i la calibració dels equips i sistemes. El seu objectiu és evitar parades no planificades i garantir la disponibilitat de tots els equips de la planta per seguir amb la navegació.

MANTENIMENT PREDICTIU

El manteniment predictiu és un tipus de manteniment que es basa en l’ús de tecnologies avançades, com ara sensors, anàlisi de dades i fins i tot intel·ligència artificial, per preveure i detectar potencials problemes abans que es produeixin. Això implica la realització de tasquescom ara la inspecció i la neteja de les instal·lacions. Aquest es considera molt eficaç per a minimitzar els temps d’aturada i els costos associats ales reparacions. També pot ajudar a estendre la vida útil dels equips i a millorar la seguretat dels treballadors.

MANTENIMENT MODIFICAT

El manteniment modificat, també conegut com a manteniment adaptatiu, es basa en la monitorització continua de l’estat d’un equip o sistema per determinar quan i quina mena de manteniment és necessari. Aquest tipus de manteniment s’adapta a les condicions canviants de l’equip o sistema i permet una millor gestió dels recursos i una major eficiència en la planificació del manteniment.

El manteniment modificat pot incloure tècniques com la monitorització de la vibració, l’anàlisi d’oli, la termografia infraroja i altres tècniques avançades per detectar problemes en un equip o sistema abans que esdevinguin greus. Això pot incloure la detecció de desgast o fallades imminents, la identificació de problemes amb els sistemes de lubricació o la detecció de problemes amb els sistemes de refrigeració.

Aquest també pot incloure la realització de tasques de manteniment preventiu o correctiu en funció de les condicions detectades, en lloc de seguir un calendari fix de manteniment. Això pot incloure la substitució de peces desgastades abans que esdevinguin un problema, la realització de tasques de neteja o lubrificació o la realització de treballs preventius per evitar fallades futures.

MANTENIMENT PLANIFICAT

També conegut com a manteniment programat, implica planificar i programar el manteniment d’una màquina o equip abans que es produeixi un problema o fallada. Això inclou l’ús de programari específic per a la planificació i la gestió de tasques de manteniment, així com l’establiment de rutines de manteniment i la documentació dels resultats. El manteniment planificat té com a objectiu maximitzar la disponibilitat de l’equip, minimitzar els temps d’aturada i prevenir les fallades imprevistes. Això es pot aconseguir a través d’un programa d’inspecció regular, la realització de tasques de manteniment preventives i la detecció anticipada de problemes potencials.

INSPECCIÓ DE MANTENIMENT

La inspecció de manteniment és una tècnica que es fa servir per determinar l’estat actual d’un equip o sistema, amb l’objectiu de detectar i corregir les possibles fallades abans que es produeixi una avaria. Aquesta tècnica es pot aplicar a diferents tipus d’equips i sistemes, com ara motors, turbines, sistemes elèctrics, etc.

Les inspeccions de manteniment es poden fer de forma visual o utilitzant instruments de mesura, com ara termòmetres, manòmetres, etc. Això depèn del tipus d’equip o sistema que es vulgui inspeccionar.

Les inspeccions de manteniment es poden dividir en dos tipus: les inspeccions programades i les inspeccions no programades. Les inspeccions programades són aquelles que es realitzen en un interval de temps establert, mentre que les inspeccions no programades són aquelles que es realitzen com a conseqüència d’una avaria o problema detectat.

Les inspeccions de manteniment són importants per evitar així les interrupcions en el funcionament dels equips i sistemes, i garantint la seguretat i eficiència dels mateixos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *