Rangs de la Marina Mercant Espanyola

rangos marina mercante española

A la marina mercant s’utilitza un sistema de rangs per determinar la posició de cada membre de la tripulació d’un vaixell i es segueixen una sèrie de normes per organitzar la responsabilitat i autoritat que cadascun té a bord. En aquest bloc t’explicarem tots els diferents rangs que hi ha a la marina mercant espanyola, des del capità fins al mosso de coberta, passant pels oficials de ràdio i els caldereters.

Abans de començar pels rangs, explicarem què és la marina mercant. La marina mercant espanyola engloba tots els vaixells mercants que enarboren el pavelló de l’Estat espanyol. El pavelló és la bandera que tot vaixell ha de mostrar quan s’aproxima o entra a un port o canal o quan navega a prop de la costa o en presència d’un vaixell militar. El pavelló identifica el país on es troba registrat aquest vaixell, encara que moltes vegades no és igual a la bandera del país.

Un vaixell mercant s’entén com tota embarcació que té com a propòsit i activitat el transport de mercaderies i passatgers. S’exclouen explícitament les embarcacions d’esbarjo i els vaixells de pesca.

Quins rangs té la marina mercant?

La Direcció General de la Marina Mercant s’encarrega de regular, registrar, supervisar i inspeccionar els vaixells de la marina mercant espanyola i expedir els títols que permeten exercir els diferents rangs de la tripulació d’un vaixell. Primer veurem els diferents rangs de la marina mercant espanyola en què s’estructuren els tripulants dels vaixells mercants i després veurem la correspondència dels rangs esmentats amb els títols i certificats professionals oficials que permeten exercir aquests rangs als marins mercants embarcats.

L’estructura de la tripulació a bord d’un vaixell es divideix en 4 departaments generals: departament de pont i coberta; departament de màquines; departament de radiocomunicacions; i departament de cambra i fonda. El departament de radiocomunicacions ja ha quedat obsolet avui dia a la gran majoria de vaixells, ja que les seves funcions les exerceixen els oficials del departament de pont i coberta, amb l’ajuda de tècnics externs al vaixell.

També hi ha una altra manera de classificar els rangs, segons els estudis i el nivell de responsabilitat que tenen a bord. D’aquesta manera es classificaran els rangs en 3 seccions diferents: l’oficialitat, formada pels oficials de la marina mercant, el capità i el cap de màquines, amb el màxim nivell de responsabilitat a bord i estudis universitaris o de grau per poder obtenir els títols professionals; la mestrança, formada pels càrrecs intermedis entre els oficials i la resta de la tripulació; i els subalterns, format per la resta de la tripulació, amb el nivell més baix de responsabilitat.

Anem a veure’ls un per un, veient primer un llistat dels diferents rangs dins de cada departament, ordenats de major a menor rang, i després s’explicaran cadascun d’ells, especificant la posició del seu rang i les tasques i responsabilitats que se li assignen. Les tasques concretes que cada rang realitza a bord de cada vaixell poden canviar, però en general seran semblants o s’intercanviaran entre els rangs més similars.

Cal destacar que no tots els vaixells tenen tots els rangs a bord, en vaixells amb tripulacions reduïdes, molts dels rangs no existeixen. També és veritat que en molts vaixells hi ha diversos tripulants que tenen el mateix rang, sobretot en els rangs de subalterns, però en alguns vaixells, com els creuers, hi pot arribar a haver diversos tripulants de tots els rangs, inclòs el de capità.

Departament de coberta

 • Capità.
 • 1er oficial de coberta.
 • 2on oficial de coberta.
 • 3er oficial de coberta.
 • Alumne de coberta.
 • Contramestre.
 • Timoner.
 • Mariner.
 • Mosso de coberta.

El departament de pont i coberta és l’encarregat de la navegació, que es fa des del pont de comandament del vaixell; les maniobres d’atracament, desatracament i fondeig; les comunicacions amb altres vaixells o estacions costaneres; les operacions de càrrega i descàrrega; i el manteniment dels equips de seguretat i de treball de la coberta i espais de càrrega del vaixell.

El rang més alt dins d’un vaixell mercant és el de capità, que pertany a l’oficialitat. El capità és el màxim responsable de tot el que pugui passar a bord. Normalment s’ocupa directament de la documentació i els certificats del vaixell, així com d’estar en contacte amb l’armador i els consignataris (agents a terra que organitzen els serveis que necessitarà el vaixell en atracar al port). La resta de tasques normalment les realitzarà la resta de la tripulació, de manera que el capità només haurà de supervisar la resta de tasques, a través dels caps de departament. En vaixells amb poca tripulació també farà una guàrdia de navegació.

El primer oficial de coberta pertany a l’oficialitat i normalment serà el cap del departament de coberta, i serà el responsable de l’organització i la supervisió de les tasques de tots els tripulants del seu departament. També serà el responsable de les mercaderies transportades, tant la càrrega i descàrrega com l’estiba, el trincatge i la segregació. També realitzarà les comandes necessàries i organitzarà el manteniment dels equips de coberta. A la majoria de vaixells serà l’oficial de protecció del vaixell, el responsable de les tasques i elements de protecció. Per acabar, serà el responsable d’una guàrdia de navegació.

El segon oficial de coberta pertany a l’oficialitat i serà responsable d’una guàrdia de navegació. També es pot encarregar de supervisar les operacions de càrrega si coincideixen durant la guàrdia, encara que el responsable sigui el primer oficial. Normalment s’encarregarà de fer els plans de viatge previs a la sortida. També sol encarregar-se de fer el manteniment dels equips de seguretat del vaixell (equips de supervivència i salvament i equips contra incendis).

El tercer oficial de coberta pertany a l’oficialitat i serà el responsable d’una guàrdia de navegació, cas en què el capità no realitzarà guàrdies. Si coincideixen durant la guàrdia, supervisarà les operacions de càrrega, encara que siguin responsabilitat del primer oficial. En alguns vaixells s’encarrega de fer els plans de viatge. Sol ser l’encarregat de la farmaciola o infermeria de bord. També sol ser el responsable de ràdio, havent de fer els manteniments i les proves que corresponen a aquests equips.

L’alumne de coberta normalment es considera part de l’oficialitat, ja que està fent les pràctiques per obtenir un títol de pilot, que li permetrà exercir com a oficial. Tot i que no té a bord cap responsabilitat ni autoritat oficial, en alguns vaixells se li atribueixen certes responsabilitats i fins i tot autoritat sobre altres tripulants en algunes tasques o aspectes concrets per millorar el seu aprenentatge mitjançant l’aplicació dels coneixements apresos durant els estudis.

El contramestre és l’únic membre del departament de coberta que pertany a la mestrança. La seva tasca principal és la de rebre els treballs que cal fer per part del primer oficial i encarregar-se de repartir, explicar i supervisar el treball dels mariners. Normalment també serà responsable de guardar, inventariar i repartir els equips, les eines i els materials necessaris per realitzar les tasques de manteniment de la coberta i els seus equips.

Als vaixells que realitzen moltes entrades i sortides de port o que estan obligats a tenir dues persones de guàrdia al pont durant la navegació, hi haurà 3 timoners, pertanyents a la secció de subalterns, que són mariners als quals se’ls assigna guàrdies de navegació. El responsable de la guàrdia serà l’oficial, però el timoner li donarà suport, sobretot amb la vigilància. Al port s’encarregarà de la vigilància dels accessos al vaixell. També podrà realitzar les tasques dels mariners.

La majoria dels subalterns del departament de coberta són mariners. Les tasques principals són: neteja de zones de coberta i de càrrega; picar, rascar, minejar i pintar les cobertes, mampares i casc; donar els caps durant les maniobres a port i l’àncora als fondejos; estiba i trincatge de la càrrega; manteniment dels equips de coberta i de càrrega.

Els mossos de coberta són els tripulants amb un rang més baix dins dels subalterns del departament de coberta. Realitzaran les mateixes funcions que els mariners, però com a suport dels mateixos, sota la supervisió del contramestre, ja que estan aprenent a realitzar totes les tasques que corresponen als mariners.

Departament de màquines

 • Cap de màquines.
 • 1er oficial de màquines.
 • 2on oficial de màquines.
 • 3er oficial de màquines.
 • ETO (Oficial electrotècnic).
 • Alumne de màquines.
 • Caldereter.
 • Electricista.
 • Fontaner.
 • Bomber.
 • Mecànic.
 • Greixador.

El departament de màquines és l’encarregat de la maquinària del vaixell, incloent-hi els motors principals; els motors auxiliars; les bombes de llast, de sentines, etc; les depuradores; els generadors de cua; les hèlixs de proa; i tota la resta de maquinària que hi pugui haver a bord. També realitzaran les comandes, inventaris i control dels proveïments i respectes necessaris per al manteniment i reparació de la maquinària. També controlaran els consums d’aigua i combustible, fent les comandes i controlant-ne les operacions de presa, així com la gestió de les emissions i les descàrregues de residus líquids.

El cap de màquines pertany a l’oficialitat i és el cap del departament de màquines, per la qual cosa serà el responsable de l’organització i la supervisió de les tasques de tots els tripulants del seu departament. També serà el responsable de l’organització, la sol·licitud i el control dels tallers que es contractin per realitzar els treballs que no puguin realitzar els mateixos tripulants del departament. En alguns vaixells també s’encarregarà d’alguna de les guàrdies de màquines.

El primer oficial de màquines pertany a l’oficialitat i és just per sota del cap de màquines. El cap pot assignar-li tasques de control i gestió dels tripulants del departament, control dels treballs dels tallers i altres funcions del seu càrrec, sota la responsabilitat final del cap. També s’encarregarà de la gestió dels treballs i de les operacions a realitzar durant la seva guàrdia de màquines. En alguns vaixells no hi ha dotació permanent a la màquina, que vol dir que no cal que hi hagi un oficial de guàrdia contínuament a la màquina.

El segon oficial de màquines pertany a l’oficialitat i s’encarrega d’una de les guàrdies de màquines, si són necessàries al vaixell. Durant la seva guàrdia s’encarregarà del control dels treballs que es facin per part dels tallers i dels altres tripulants de guàrdia a la màquina, si n’hi ha. També s’encarregarà en alguns casos del manteniment dels equips de seguretat i contraincendis de la sala de màquines i de la maquinària dels equips de seguretat de la coberta.

El tercer oficial de màquines només serà present als vaixells que necessitin oficials de guàrdia en tot moment a la màquina i que el cap de màquines no faci cap guàrdia. En aquest cas s’encarregarà de la guarda de màquines i de la realització d’inventaris i altres treballs durant la guàrdia.

L’ETO és l’oficial encarregat del manteniment i la reparació dels equips elèctrics i electrònics a bord. No estarà a tots els vaixells, i en alguns vaixells serà el mateix segon oficial de màquines el que també exercirà les funcions i tindrà el títol d’ETO. Pot realitzar guàrdies de navegació, si també és segon oficial de màquines, o només realitzarà els treballs de manteniment i reparacions dels equips a bord. És una categoria que no fa gaires anys que existeix, però que cada vegada cobra més importància, ja que hi ha més equips electrònics a bord i la seguretat en depèn cada cop més.

L’alumne de màquines normalment es considera part de l’oficialitat, ja que està fent les pràctiques per obtenir un títol d’oficial, que li permetrà exercir com a oficial de màquines. Tot i que no té a bord cap responsabilitat ni autoritat oficial, en alguns vaixells se li atribueixen certes responsabilitats i fins i tot autoritat sobre altres tripulants en algunes tasques o aspectes concrets per millorar el seu aprenentatge mitjançant l’aplicació dels coneixements apresos durant els estudis.

El caldereter forma part de la mestrança. La seva tasca principal és la de rebre els treballs que cal fer per part del cap o primer oficial de màquines i encarregar-se de repartir, explicar i supervisar el treball dels greixadors i mecànics. Normalment també serà responsable de guardar, inventariar i repartir els equips, les eines i els materials necessaris per realitzar les tasques de manteniment de la maquinària del vaixell.

El bomber forma part de la mestrança, però en alguns vaixells forma part del departament de màquines i en altres del de coberta, ja que normalment realitza funcions dels dos departaments. Només és present en vaixells petroliers o que transporten càrregues inflamables. A més de poder encarregar-se del manteniment dels equips contraincendis i de les operacions relacionades amb la seguretat contra incendis, també pot realitzar tasques similars a les del contramestre o del fontaner.

El mecànic forma part de la mestrança del departament de màquines, duent a terme normalment guàrdies de màquines. S’encarreguen de fer els treballs de manteniment de la maquinària del vaixell, canvi de peces, canvis d’oli, muntatge de maquinària i reparació d’avaries.

El greixador és el rang amb menys responsabilitat a bord del departament de màquines i forma la secció de subalterns. S’encarreguen de netejar espais de màquines, sentines, peces, etc. També ajuden els mecànics i altres membres de la mestrança a realitzar els treballs de manteniment i reparacions assignats pel cap de màquines o els oficials.

Departament de cambra i fonda

 • Sobrecàrrec.
 • Majordom.
 • Reboster.
 • Hostessa.
 • Encarregat.
 • Cambrer.
 • Auxiliar de passatge.
 • Cap de cuina.
 • Cuiner.
 • Ajudant de cuina.

El departament de cambra i fonda inclou tots els treballs realitzats en l’habilitació del vaixell, per prestar serveis als passatgers ia la tripulació. Així com als departaments de coberta i màquines pot variar la quantitat de tripulació, però la majoria de càrrecs es mantenen a gairebé tots els vaixells mercants, el departament de cambra i fonda varia dràsticament d’un vaixell a un altre, depenent principalment del nombre de persones a bord.

En vaixells mercants que poden portar uns 20 tripulants pot ser que només hi hagi un membre en aquest departament, però en vaixells com els creuers hi pot haver més de 1000 tripulants en aquest departament, exercint tot tipus de professions com ara instructors de busseig, músics, cantants, ballarins, socorristes, etc. En aquest bloc veurem només els rangs més habituals.

Els tripulants del departament de cambra i fonda s’encarregaran principalment de les tasques de la cuina, la neteja de totes les zones d’habilitació, l’atenció i els serveis al passatge i la realització de comandes de queviures per a la tripulació i el passatge. També del control del servei de bugaderia i de les reparacions i manteniment de les zones d’habilitació, així com tots els equips de cuina.

El sobrecàrrec del vaixell es considera part de la mestrança a la majoria de vaixells. En tots els casos seria el cap del departament de cambra i fonda. La seva tasca principal és la d’organització i supervisió de les tasques de tots els tripulants del seu departament. Serà el responsable de l’atenció al passatge. També supervisarà les comandes de queviures i s’encarregarà de les comandes de reparacions del seu departament. En alguns vaixells amb tripulació de pont i coberta noliejada, el sobrecàrrec també actua com a enllaç entre el vaixell i la companyia noliejadora, cas en què es considera part de l’oficialitat.

El majordom forma part de la mestrança i s’encarrega sobretot de repartir, organitzar i revisar les feines de la resta dels tripulants de cambra. També s’encarrega de l’atenció al passatge i la realització de les comandes de queviures, juntament amb el cap de cuina i el reboster. Als vaixells que no hi ha sobrecàrrec, el majordom també realitzarà les tasques del sobrecàrrec.

El reboster és part de la mestrança del departament de cambra i fonda. La seva funció a bord és el control, inventari i estiba dels queviures de bord. També participa en la realització de les comandes de queviures i s’encarrega de la recepció i la revisió de l’estat i els albarans. Normalment només es trobarà en vaixells de passatge, ja que tenen molta més quantitat de queviures.

L’hostessa forma part de la mestrança i s’encarrega principalment de l’atenció al passatge. Dóna els anuncis per megafonia dirigits al passatge, ajuda durant l’embarcament del passatge i s’encarrega de dirigir els passatgers a les acomodacions. Atendrà la recepció del vaixell i també la botiga per als passatgers a bord.

En un vaixell pot haver-hi diversos encarregats i fins i tot diversos tipus d’encarregats. Tots formaran part de la mestrança del departament de cambra i fonda. Alguns seran els encarregats d’un punt de venda i d’altres seran els encarregats d’una secció del vaixell dedicada al passatge. En tots els casos estaran sota les ordres directes del majordom, i tindran al seu càrrec els altres tripulants de cambra que es trobin a la zona o lloc de treball assignat.

El rang de cambrer normalment s’assigna als tripulants que s’encarreguen de la neteja i el servei de menjar de la zona de tripulació. Netejaran les zones comunes i fins i tot pot ser que netegin les cabines i oficines del capità i cap de màquines i fins i tot dels oficials. També poden donar ajuda a la zona de passatge.

Els auxiliars de passatge o auxiliars de cambra, que pertanyen a la secció de subalterns, són els tripulants que fan la neteja de les zones de passatge i presten el servei als passatgers. Realitzen les mateixes funcions que els cambrers, però al passatge en lloc de la tripulació. També poden realitzar funcions com el control d’accés de passatgers a bord o recollida de passatgers a la terminal.

El cap de cuina pertany a la mestrança i és el responsable de la preparació dels menús i del menjar per als passatgers i la tripulació. També és el responsable de la supervisió de la resta de tripulants que treballin a la cuina. Treballa amb el reboster per al control de l’inventari dels queviures i la preparació de les comandes.

El cuiner forma part dels subalterns i és l’encarregat de la cuina quan el cap de cuina no hi és. S’encarrega principalment de la preparació dels aliments i la preparació dels menjars, tant per a tripulants com per a passatgers. Si hi ha molts passatgers hi pot haver múltiples cuiners a bord.

L’ajudant de cuina forma part dels subalterns i s’encarrega de netejar els utensilis de cuina i preparar aliments bàsics. No té responsabilitat a la cuina, simplement dóna ajuda al cuiner i està sota les ordres del cap de cuina. Si hi ha molts passatgers hi pot haver múltiples ajudants de cuina.

Títols professionals de la marina mercant

Els títols professionals i de competència de la marina mercant espanyola estan regulats al Reial decret 269/2022, de 12 d’abril, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En aquest bloc només veurem quins títols necessites per exercir cadascun dels rangs a bord. A la nàutica d’esbarjo, les titulacions t’habiliten per portar embarcacions segons la seva eslora, però a la marina mercant no hi ha límits d’eslora. El que regula la mida del vaixell que poden portar els oficials de coberta és l’arqueig brut del vaixell (mesurat ambGTs), mentre que al departament de màquines és la potència dels motors (mesurat amb kW). Al departament de cambra i fonda no hi ha límits d’aquest tipus.

A banda dels títols professionals o certificats de competència que es necessitaran per a alguns dels rangs, també es necessitaran alguns certificats d’especialitat, que habiliten per treballar als vaixells i es poden obtenir a les escoles nàutiques com Pronautic Training Centre. Alguns d’aquests certificats són obligatoris a tots els vaixells, per a tots els tripulants, com el de Formació Bàsica en Seguretat. Altres són necessaris per a alguns vaixells concrets, com el de vaixells de passatge, i altres són necessaris per a algun rang específic, com el de Formació Sanitària Específica Inicial o Formació Sanitària Específica Avançada.

Vegem a continuació una llista amb les categories o rangs explicats anteriorment en aquest bloc, indicant per a cadascú quina titulació fa falta, depenent de l’arqueig o la potència del vaixell:

 • Capità: cal un dels títols següents, segons l’arqueig del vaixell:
  • Capità de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Pilot de Primera Classe de la Marina Mercant: fins a 3000 GT si té 36 mesos com a oficial a més de 500GT o 12 mesos com a oficial i 12 mesos com a primer oficial a més de 500GT.
  • Pilot de Segona Classe de la Marina Mercant: fins a 500GT en navegacions properes a la costa, si té 12 mesos com a oficial en més de 100GT, més de 24 metres o vaixells de passatge.
  • Patró d’Altura de la Marina Mercant: fins a 500GT i 350 persones en navegacions properes a la costa, si té 12 mesos com a oficial a més de 100GT, més de 24 metres d’eslora o vaixells de passatge. Fins a 1600GT si té 24 mesos com a oficial a més de 500GT i 12 a més de 150GT o 12 mesos com a primer oficial a més de 500GT i 12 mesos com a oficial a més de 500GT.
  • Patró de Litoral de la Marina Mercant: fins a 200GT i 250 passatgers en navegacions properes a la costa, si té 12 mesos com a oficial en més de 50GT. Fins a 500 GT en navegacions properes a la costa, si té 36 mesos com a oficial o 12 mesos com a oficial i 12 mesos com a primer oficial a més de 100GT o 24 metres d’eslora.
 • Primer oficial de coberta: cal un dels títols següents, segons l’arqueig del vaixell:
  • Capità de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Pilot de Primera Classe de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Pilot de Segona Classe de la Marina Mercant: fins a 3000GT.
  • Patró d’Altura de la Marina Mercant: fins a 500GT i 350 passatgers en navegacions properes a la costa, si té 12 mesos com a oficial a més de 100GT, més de 24 metres d’eslora o vaixells de passatge. Fins a 3000GT si té 12 mesos com a oficial en més de 500GT.
  • Patró de Litoral de la Marina Mercant: fins a 200GT i 250 passatgers en navegacions properes a la costa, si té 12 mesos com a oficial en més de 50GT. Fins a 500 GT en navegacions properes a la costa, si té 36 mesos com a oficial o 12 mesos com a oficial i 12 mesos com a primer oficial a més de 100GT o 24 metres d’eslora.
 • Segon oficial de coberta: cal un dels títols següents, segons l’arqueig del vaixell:
  • Capità de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Pilot de Primera Classe de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Pilot de Segona Classe de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Patró d’Altura de la Marina Mercant: fins a 3000GT. Sense limitació si té 24 mesos com a oficial a més de 500GT.
  • Patró de Litoral de la Marina Mercant: fins a 1600GT.
 • Tercer oficial de coberta: el mateix que per a Segon oficial de coberta.
 • Alumne de coberta: no cal cap títol professional, però normalment sí que caldrà estar cursant els estudis necessaris per obtenir-ne un.
 • Contramestre: caldrà com a mínim el certificat de suficiència de Mariner de Pont, sent molt recomanable el de Mariner de Primera de Pont de la Marina Mercant.
 • Timoner: caldrà com a mínim el certificat de suficiència de Mariner de Pont de la Marina Mercant, sent recomanable el de Mariner de Primera de Pont.
 • Mariner: cal el certificat de suficiència de Mariner de Pont de la Marina Mercant.
 • Mosso de coberta: no cal cap certificat, ja que pot servir com a pràctica per obtenir el certificat de suficiència de Mariner de Pont.
 • Cap de màquines: cal un dels títols següents, segons la potència del vaixell:
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Oficial de Màquines de Primera Classe de la Marina Mercant: fins a 750kW. Fins a 3000kW si té 12 mesos com a alumne i 12 mesos com a oficial o 15 mesos com a oficial en més de 750kW o 12 mesos d’oficial en més de 750kW estant en possessió del títol acadèmic necessari per a Cap de Màquines i superant una prova d’idoneïtat professional. Fins a 12000kW si després de la formació anterior es realitza un curs de competència i es realitza un període de 12 mesos més com a oficial en més de 3000kW.
  • Oficial de Màquines de Segona Classe de la Marina Mercant: fins a 750kW.
  • Mecànic Major Naval de la Marina Mercant: fins a 750 kW. Fins a 3000kW si té 24 mesos com a oficial en més de 750kW. Fins a 6000kW si té un total de 48 mesos: primer 24 mesos com a oficial en més de 750kW, després un curs de competència, després 12 mesos més en més de 750kW i després 12 mesos més com a oficial en més de 3000kW.
  • Mecànic Naval de la Marina Mercant: fins a 750kW. Fins a 1400kW si té 30 mesos en mercants de més de 750kW i 18 mesos en qualsevol vaixell de més de 750kW.
 • Primer oficial de màquines: cal un dels títols següents, segons la potència del vaixell:
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Oficial de Màquines de Primera Classe de la Marina Mercant: fins a 750kW. Fins a 3000kW si té 12 mesos com a alumne i 12 mesos com a oficial o 15 mesos com a oficial en més de 750kW. Fins a 12000kW si després de la formació anterior es realitza un curs de competència i es realitza un període de 12 mesos més com a oficial en més de 3000kW. Sense limitació si té 12 mesos d’oficial a més de 750kW estant en possessió del títol acadèmic necessari per a Cap de Màquines i superant una prova d’idoneïtat professional.
  • Oficial de Màquines de Segona Classe de la Marina Mercant: fins a 750kW. Fins a 3000kW si té 12 mesos com a alumne o 3 mesos com a oficial.
  • Mecànic Major Naval de la Marina Mercant: fins a 750 kW. Fins a 3000kW si té 6 mesos en mercants de més de 750kW i 6 mesos en qualsevol vaixell de més de 750kW. Fins a 6000kW si té un total de 36 mesos: primer 24 mesos com a oficial en més de 750kW, després un curs de competència, després 12 mesos més en més de 750kW.
  • Mecànic Naval de la Marina Mercant: fins a 750kW. Fins a 3000kW si té 6 mesos en mercants de més de 750kW més 6 mesos en qualsevol vaixell de més de 750kW.
 • Segon oficial de màquines: cal un dels títols següents, segons la potència del vaixell:
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Oficial de Màquines de Primera Classe de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Oficial de Màquines de Segona Classe de la Marina Mercant: sense limitació.
  • Mecànic Major Naval de la Marina Mercant: fins a 3000 kW. Sense limitació si té 12 mesos en mercants de més de 750kW i 12 mesos més en qualsevol vaixell de més de 750kW.
  • Mecànic Naval de la Marina Mercant: fins a 3000kW. Fins a 6000kW si té 12 mesos en mercants de més de 750kW més 12 mesos a qualsevol vaixell de més de 750kW.
 • Tercer oficial de màquines: el mateix que per a Segon oficial de màquines.
 • ETO: cal el títol d’Oficial Electrotècnic de la Marina Mercant.
 • Alumne de màquines: no cal cap títol professional, però normalment sí que caldrà estar cursant els estudis necessaris per obtenir-ne un.
 • Caldereter: caldrà com a mínim el certificat de suficiència de Mariner de Màquines, sent molt recomanable el de Mariner de Primera de Màquines de la Marina Mercant.
 • Electricista: cal el certificat de suficiència de Mariner Electrotècnic de la Marina Mercant.
 • Fontaner: cal el certificat de suficiència de Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
 • Bomber: cal el certificat de suficiència de Mariner de Pont de la Marina Mercant o el de Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
 • Mecànic: cal el certificat de suficiència de Mariner de Màquines de la Marina Mercant, sent molt recomanable el de Mariner de Primera de Màquines de la Marina Mercant.
 • Greixador: cal el certificat de suficiència de Mariner de Màquines de la Marina Mercant.
 • Sobrecàrrec: en alguns casos es requerirà algun títol de Pilot, però en altres casos no es requerirà cap títol professional, sinó títol acadèmic de direcció d’hotels o similar.
 • Majordom: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Reboster: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Hostessa: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Encarregat: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Cambrer: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Auxiliar de passatge: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.
 • Cap de cuina: caldrà el certificat d’especialitat de Cuiner de la Marina Mercant.
 • Cuiner: caldrà el certificat d’especialitat de Cuiner de la Marina Mercant.
 • Ajudant de cuina: normalment no es requerirà cap títol professional ni certificat de suficiència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *