Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Oferta!

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

389,00  330,00 

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Segons la Ordre FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)” al personal següent:

  1. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells de passatge
  2. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells mercants d’arqueig superior a 75 GT
  3. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines, de vaixells pesquers majors de 20 m d’eslora.
  4. Als Mariners, de pont i de màquines, de vaixells mercants que tinguin assignades funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat en els vaixells citats en els anteriors subapartats.

La Ordre FOM mencionada, que acull i desenvolupa el Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids), prové de l’adopció d’unes bases comuns internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 78-95. D’aquesta manera, el curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els requeriments del mateix Conveni.

Certificat d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima, homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Embarcacions de Supervivència i Pots de Rescat (No Ràpids) en un centre de formació homologat com aquest.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Objectius del curs de bot de rescat no ràpid

L’objectiu del curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que reuneixin les condicions especificades en els paràgrafs anteriors, aportant-los coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar supervivents, conèixer els equips de salvament i els seus motors, remolcar una bassa salvavides i adreçar tant el bot com la bassa.

Temari i programa del curs

Per això, el temari del curs realitzat a ProNautic es divideix en els següents blocs:

  • Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de posar-la a l’aigua.
  • Utilitzar el motor d’una embarcació de supervivència.
  • Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després d’abandonar el vaixell o embarcació
  • Utilitzar els dispositius de localització: Equips de comunicacions, senyalització i senyals pirotècniques.

Tindrà una part teòrica que s´impartirà a la mateixa aula de Barcelona, ​​posant a disposició exemplars de tots els equips a treballar segons el temari, i tindrà una part pràctica que es realitzarà amb els nostres equips de supervivència i balsa. Finalment, es realitzaran les pràctiques amb la nostra embarcació de rescat No Ràpid a alta mar ia les dàrsenes del port on es troben les nostres instal·lacions.

Expedició del certificat i la llibreta marítima

Un cop realitzat el curs, per poder treballar en alguns dels rols especificats en aquest text, caldrà tramitar el certificat d’especialitat marítima esmentat. A més a més d’estar en possessió del certificat en Formació Bàsica en Seguretat i de la Llibreta Marítima.

Aquestes tramitacions es duen a terme a través de les Capitanies Marítimes.

3 dies

12 hores de teoria

12 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 13 maig - 15 maig 13/05 - 15/05 Barcelona
Confirmat 03 juny - 05 juny 03/06 - 05/06 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

De manera resumida, el curs donarà les atribucions necessàries als Capitans i Oficials de Pont, Capitans i Oficials de Màquines de vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT i vaixells pesquers de més de 20 metres d'eslora, així com tot el personal d’abord que tingui assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat, per al domini de les embarcacions de supervivència, així com els bots de rescat no ràpids.

El programa segueix a la normativa oficial de l’Ordre FOM 2296/2002 i la resolució del 18 de juny del 2013, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/2 del Conveni STCW-78 enmendat, Secció A-VI/2-1, Quadre A-VI/2-1 i la Secció B-VI/2 del Codi de Formació.

Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 30 dies d'antelació a la data d'inici del curs rebran un reemborsament complet. Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici del curs rebran un reemborsament del 50%.