Zones de navegació i categories de disseny d’embarcacions

Zonas de navegación y categorías de diseño de embarcaciones

Quan obtenim una titulació nàutica d’esbarjo, aquesta té unes limitacions, principalment a l’eslora del vaixell que podrem portar i la zona per on podrem navegar. Però en aquest darrer punt el títol no és l’única cosa que ens limita.

Per poder navegar per una zona determinada amb una embarcació cal complir tres requisits.

 • Tenir la titulació adequada per navegar en aquesta zona. Si voleu saber els límits de cadascuna de les titulacions podeu consultar l’entrada d’aquest mateix bloc amb el títol “Tot el que necessiteu saber sobre titulacions nàutiques”.
 • Portar a bord els equips de seguretat i prevenció de la contaminació necessaris per a la zona de navegació marítima on estem navegant.
 • Que la categoria de disseny de l’embarcació ens permeti navegar per aquesta zona de navegació, si l’embarcació té el marcatge CE.

A continuació veurem tots els detalls d’aquestes zones de navegació i categories de disseny.

Zona de navegació marítima

La Llei actual en què es descriuen les zones de navegació marítima està publicada al Butlletí Oficial de l’Estat des de maig del 2021, sent el Reial Decret 339/2021, pel qual es regula l’equip de seguretat i de prevenció de la contaminació de les embarcacions d’esbarjo.

Com hem dit, un dels tres requisits per navegar per una zona determinada és portar el material de seguretat adequat per a aquesta zona, incloent els equips de ràdio, equips contra incendis, detectors de gas, les bombes submergibles, material de salvament, pirotècnia , etc. En aquest Reial Decret s’especifica amb detall el material de seguretat que cal portar a cadascuna de les zones de navegació.

Per això al Reial Decret es descriuen 7 zones de navegació diferents, numerades de l’1 al 7, i s’especifica el material de seguretat i de prevenció de la contaminació que cal portar a l’embarcació per a cadascuna de les zones. L’única diferència entre les diferents zones de navegació de les embarcacions d’esbarjo és la distància a la costa.

Abans de veure quines són aquestes zones de navegació, és important fer un incís. Actualment, a les aigües en què l’estat espanyol exerceix sobirania (aigües interiors i mar territorial fins a 12 milles nàutiques de la costa) totes les embarcacions, tant si estan matriculades a Espanya com si no, que tinguin alguna relació amb el país (que el patró o propietari tingui nacionalitat o residència a Espanya o que el port base de l’embarcació estigui a Espanya) han de portar l’equip de seguretat que dicta el RD 339/2021.

Les distàncies de navegació

Les zones de navegació es descriuen per la distància a la costa o a un abric o platja accessible. La descripció d’abric que dona la mateixa normativa és “qualsevol lloc on una embarcació es pugui refugiar i els seus ocupants puguin desembarcar a terra”; per tant, s’hi inclouen els ports (tant els inclosos a la xarxa de Ports de l’Estat com els esportius o de qualsevol tipus), les marines, platges i cales que permetin desembarcar els tripulants i estiguin protegides del mal temps.

Les zones de navegació estan numerades de l’1 al 7 en ordre decreixent de distància, i la zona 1 és la més allunyada de la costa:

 • Zona de navegació 1: zona il·limitada, inclou totes les aigües navegables.
 • Zona de navegació 2: fins a un màxim de 60 milles de la costa.
 • Zona de navegació 3: fins a un màxim de 25 milles de la costa.
 • Zona de navegació 4: fins a un màxim de 12 milles de la costa.
 • Zona de navegació 5: fins a un màxim de 5 milles d’un abric o platja accessible.
 • Zona de navegació 6: fins a un màxim de 2 milles d’un abric o platja accessible.
 • Zona de navegació 7: només inclou les aigües costaneres protegides, com ara ries, badies abrigades o ports.

La distància es mesura en milles nàutiques, que equivalen a 1852 metres.

Zona de navegación
Distancia
Categoría
1
Ilimitada
A
2
60 millas
B
3
25 millas
B
4
12 millas
C
5
5 millas (de puerto)
C
6
2 millas (de puerto)
C
7
Aguas interiores
D

 

Canviar la zona de navegació

Antigament, al certificat de navegabilitat de les embarcacions d’esbarjo apareixien les categories de navegació de les embarcacions d’esbarjo. En altres també hi apareixia la classificació SOLAS III/Q/4, que simplement indicava que es tractava d’una embarcació d’esbarjo no dedicada al trànsit comercial, però no es corresponia amb cap categoria de disseny ni zona de navegació marítima.

Tant la classificació SOLAS com la categoria de navegació van deixar de fer-se servir i el 1998 es van introduir les categories de disseny, de les quals parlarem més endavant. A més de la categoria de disseny també s’especificava al certificat de navegabilitat quina era la zona de navegació on podia navegar l’embarcació i fins i tot s’incloïa una llista del material de seguretat que havia de portar aquesta embarcació. Aleshores, si volies canviar la zona de navegació de l’embarcació, havies de passar una inspecció perquè confirmessin que tenies l’equip de seguretat necessari i sol·licitar el canvi a capitania.

Tot això, avui dia ja no és així. A partir del 2010, amb l’entrada en vigor del RD 1435/2010, es va deixar d’incloure el llistat de material de seguretat i la zona de navegació, incloent-hi al certificat que el responsable d’assegurar-se que l’embarcació porta el material de seguretat necessari per a la zona on està navegant és el patró.

Això vol dir que, mentre no se superi el límit de la categoria de disseny, no s’ha de passar cap inspecció per part d’un inspector per canviar de zona, sinó que és el mateix patró qui ho pot fer, i tampoc cal sol·licitar un certificat nou a capitania perquè et canviïn la zona de navegació, ja que aquesta no apareix al certificat. Simplement cal afegir el material de seguretat necessari.

Segons respostes rebudes per ANAVRE (Associació de navegants d’esbarjo) de part de la Direcció General de la Marina Mercant, això fins i tot es pot aplicar a les embarcacions que encara tinguin el model antic de certificat de navegabilitat on aparegui el llistat d’equip de seguretat. Fins i tot en aquestes embarcacions no cal canviar el certificat per poder canviar de zona de navegació, només cal instal·lar l’equip de seguretat necessari per a la zona que s’estigui navegant, sense superar el límit de la categoria de disseny.

Però compte, les embarcacions anteriors al 1998, que no disposin del Marcat CE no disposen de categoria de navegació. En aquest cas en el vostre certificat de navegabilitat sí que apareix la zona de navegació i si volen canviar aquesta zona han de passar una inspecció o presentar un informe tècnic realitzat per un enginyer naval.

Relació de zones de navegació amb títols nàutics

Com hem dit, una altra de les 3 limitacions a la zona per on podem navegar és la titulació que tingui el patró. Enumerarem les diferents titulacions nàutiques d’esbarjo i associarem cadascuna amb la màxima zona de navegació que permet navegar.

 • Capità de Iot: aquesta és la màxima titulació d’esbarjo que es pot obtenir a Espanya, per la qual cosa permet una navegació il·limitada, incloent tota la zona 1 de navegació, que inclou totes les altres.
 • Patró de Iot: aquesta titulació permet navegar fins a 150 milles de la costa. No hi ha cap zona de navegació concreta que inclogui aquestes aigües, per la qual cosa un patró de iot podrà navegar sense limitació fins a la zona 2 de navegació, però fins i tot també podrà navegar per algunes parts de la zona 1.
 • PEE (Patró d’Embarcacions d’Esbarjo): aquesta titulació permet navegar fins a 12 milles de la costa, per la qual cosa es correspon amb la zona 4 de navegació, incloent-hi les inferiors. Tot i això, aquesta titulació té unes atribucions complementàries que es poden obtenir realitzant unes pràctiques de 24 hores de navegació continuada, que habiliten per poder navegar des de qualsevol punt de la Península fins a les Illes Balears. Per tant, un patró d’embarcacions d’esbarjo que disposi de l’ampliació del títol podrà navegar per la zona de navegació de les Balears. Depenent de per on creui, la distància entre la Península i les Illes oscil·la entre les 45,5 milles entre el Cap de la Nao i l’illot Es Vedrà a Eivissa (en aquest cas estaríem a zona 3 de navegació, ja que a meitat de camí no estaríem a més de 25 milles de la costa). Però si creuem des de la costa de Palamós fins a Punta Nati, a la costa nord de Menorca, hi ha 112 milles nàutiques, per la qual cosa a mig camí estarem en zona de navegació 2, a poc menys de 60 milles de la costa. L’únic que haurà de tenir en compte el patró és que haurà de portar el material de seguretat per a la zona on navegarà i que la categoria de disseny de l’embarcació permeti navegar per aquesta zona.
 • PNB (Patró de Navegació Bàsica): amb aquest títol es pot navegar amb embarcacions de fins a 8 metres fins a 5 milles d’un port o refugi, per la qual cosa coincideix amb la zona 5 de navegació, que inclou les zones 7 i 6.
 • Llicència de Navegació: aquest és el títol més bàsic, i també el més sol·licitat, a causa de la facilitat d’obtenció i del baix cost econòmic. Permet al titular navegar amb embarcacions d’esbarjo fins a 6 metres d’eslora, tant a vela com a motor, i motos d’aigua sense límit de potència fins a dues milles de port o refugi, coincidint amb la zona 6 de navegació.

Categoria de disseny

De les tres limitacions per a la zona que podem navegar ja n’hem vist la de l’equip de seguretat, que depèn de la zona de navegació i la de la titulació del patró. Ara ens queda parlar sobre la categoria de disseny de l’embarcació, que determinarà si una embarcació és apta per navegar en una zona determinada tenint en compte el disseny i la construcció.

Cal destacar que només les embarcacions amb marcatge CE (la construcció de les quals ha estat posterior al 1998) tenen assignada una categoria de disseny. A les embarcacions anteriors se’ls assigna una zona de navegació després d’un estudi del disseny per part d’un enginyer naval.

Característiques de les categories de disseny d’embarcacions

Les categories dels velers o embarcacions de motor corresponen a característiques tècniques del disseny que en determinin la flotabilitat, la resistència i la capacitat de navegar en condicions adverses de vent i onatge. Així es poden diferenciar 4 categories d’embarcacions:

Navegació oceànica

La categoria de navegació oceànica o categoria de disseny A és la superior, assignant-se a les embarcacions d’esbarjo que estiguin dissenyades per suportar vents superiors a força 8 a l’escala Beaufort (més de 40 nusos mantinguts) i una alçada significativa d’onades superiors a 4 metres. L’alçada significativa de les onades és la mitjana d’alçada del terç d’onades més altes, que equival a l’alçada mitjana que estima un observador experimentat des d’una embarcació. Cal tenir en compte que l’alçada màxima que pot assolir una onada pot arribar a ser el doble de l’alçada significativa.

Alta mar

La categoria d’alta mar o categoria de disseny B s’assigna a les embarcacions que poden suportar un màxim de vent de força 8 a l’escala Beaufort (fins a 40 nusos mantinguts) i una alçada significativa d’onada de màxim 4 metres.

Aigües costaneres

La categoria d’aigües costaneres o categoria de disseny C s’assigna a les embarcacions que poden suportar un vent de força 6 a l’escala Beaufort (fins a 27 nusos mantinguts) com a màxim i una alçada significativa d’onada de màxim 2 metres.

Aigües interiors

La categoria d’aigües interiors o categoria de disseny D s’assigna a les embarcacions que poden suportar un vent màxim de força 4 a l’escala Beaufort (fins a 16 nusos mantinguts) i una alçada significativa d’onada de màxim 0,3 metres i ocasionalment onades de 0,5 metres d’alçada com a màxim.

Cap embarcació ha de navegar en unes condicions de vent o onatge superiors a les de la seva categoria de disseny.

Categoría de diseño
Fuerza Beaufort
Altura de olas
A
Mayor a 8
Superior a 4 metros
B
Inferior a 8
Hasta 4 metros
C
Inferior a 6
Hasta 2 metros
D
Inferior a 4
Hasta 0,3 metros

 

A quina zona de navegació marítima equival cada categoria de disseny?

Al RD 339/2021 s’indica a quines zones de navegació pot navegar una embarcació depenent de la categoria de disseny que tingui assignada.

Una embarcació de categoria de disseny A pot navegar per totes les zones de navegació, ja que és la que està més ben preparada per a totes les condicions de vent i onades.

Els de categoria B poden navegar per totes les zones de navegació excepte la zona de navegació 1, per tant, no es poden allunyar a més de 60 milles de la costa.

Els vaixells de categoria C poden navegar per les zones de navegació 4, 5, 6 i 7, per tant es poden allunyar un màxim de 12 milles de la costa.

Finalment, les embarcacions de categoria D només poden navegar a la zona de navegació 7, per tant no poden sortir a mar oberta, sempre han de romandre dins d’aigües protegides.

Categoría de diseño
Zona de navegación
Distancia máxima
A
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Ilimitada
B
2, 3, 4, 5, 6 y 7
60 millas
C
4, 5, 6 y 7
12 millas
D
7
Aguas interiores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *