Què és i per a què serveix el títol de patró portuari?

Qué es y para qué sirve el título de patrón portuario

Si t’agradaria dedicar-te professionalment a un ambient marítim, nàutic i portuari però no saps com aconseguir-ho, aquest bloc pot ser la teva solució. Si segueixes llegint, aprendràs tot el que s’ha de saber respecte a una de les titulacions més buscades per poder treballar en aquest àmbit, “Patró Portuari”. A més, trobaràs com aconseguir la titulació i quins requisits necessites per treballar com a patró portuari.

Què és i que fa un patró portuari

Per fer-nos una idea general del que és i que fa un patró portuari, consultem el diccionari oficial de llengua catalana.

Segons aquest diccionari, es defineix patró com “Persona que pot comandar una embarcació de pesca, de tràfec o d’esbarjo, de tonatge limitat dins d’una porció de mar també limitada” mentre que portuari té com a primera accepció “Relatiu o pertanyent al port” sent port “Abric natural o artificial en una costa o a la riba d’un riu disposat per a servir de recés a les naus i per a les operacions de tràfic, d’armament, o d’embarcament i desembarcament de persones.”

De les anteriors definicions podem suposar que un patró portuari és aquella persona que comanda un petit vaixell mercant o una embarcació d’esbarjo en llocs propers a la costa, rius o en aigües interiors o portuàries. Per això, s’encarregarà de realitzar les maniobres de fondeix, atrac, desatrac, càrrega i descàrrega de mercaderies o passatgers, i de la navegació d’una embarcació amb operativa limitada per aquests espais.

Tot i això, d’haver obtingut una idea general sobre el que és i el que fa un patró portuari, per comprendre exactament les atribucions que obté un titulat en patró portuari, hem de consultar la normativa referent a les titulacions mercants, el Real Decret 973/2009 i les seves posteriors modificacions.

Segons l’article 10.2 del RD mencionat, el patró portuari tindrà les següents atribucions:

 • Exercir com patró en vaixells mercants d’arqueix brut no superior a 100 GT que realitzin navegacions sempre que no s’allunyin més de 3 milles d’un port o d’una zona de refugi i que, en el seu cas, transportin un màxim de 150 persones.
 • Exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines sempre i quan li permetin les característiques de l’embarcació i que la potència propulsora no sobrepassi els 375 kW en un sol motor o el doble d’aquesta xifra en dos o més motors.

Es important mencionar que amb la titulació professional de Patró Portuari no es pot exercir com cap de màquines o un altra càrrec en la secció i departament de màquines, només permet la simultaneïtat de comandament amb les atribucions ja mencionades.

Quines feines porta a terme

Després d’haver entès les atribucions i possibilitats que té el patró portuari, es necessari resumir els treballs que porta a terme el patró portuari per comprendre les sortides professionals que aquest té.

S’encarreguen de planificar i dirigir aquestes travessies costaneres, de portar a terme les guàrdies de navegació i de controlar que el vaixell o embarcació funcioni correctament.

Per l’anterior, el títol de patró portuari comporta que la persona és capaç d’afrontar entre altres responsabilitats

 • Governar el vaixell.
 • Complir ordres que rebí la persona que porti el timó en anglès.
 • Mantenir un servei de vigia adequat fent servir vista i oïda.
 • Utilitzar l’equip d’emergència i aplicar els protocols corresponents.

Com obtenir el títol de patró portuari i quins son els seus requisits

Per l’obtenció del títol de patró portuari, la normativa ja mencionada inclou els següents requisits:

 1. Tenir un dels següents títols/certificats:

 

 1. Certificat conforme s’ha superat l’examen, i les proves pràctiques, d’un curs de Patró Portuari en un centre homologat que compleixi amb les normes de la secció A-II/3 del Codi STCW.
 2. Tenir el títol de Tècnic en Navegació i Pesca del Litoral, conforme el Real Decret 1144/2012, de 27 de Juliol, articles 6 i 7.
 3. Tenir el títol de Tècnic en Operacions Subaquàtiques e Hiperbàriques, conforme el Real Decret 1073/2012, del 13 de Juliol, articles 6 i 7

 

 1. Respecte a l’edat:

 

 1. Haver complert 20 anys d’edat amb el certificat de l’apartat 1-a)
 2. Haver complert 19 anys d’edat i estar en possessió dels títols 1-b) i 1-c)
 3. Haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, degudament acreditat al menys sis mesos en el servei de pont i sis mesos en el servei de màquines.
 4. Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l’Institut Social de la Marina conforme a la regla I/9 de l’annex del conveni STCW i la secció A-I/9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol. L’anterior certificat no serà necessari si l’interessat ja disposa d’un certificat mèdic d’aptitud per l’embarcament, en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina.
 5. Estar en possessió dels certificats d’especialitat de Formació Bàsica en Seguretat, Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima i el certificat de formació Sanitaria Específica Inicial.

No s’acceptaran períodes d’embarcament com patró d’embarcacions d’esbarjo (PPER), en lloc dels 6 mesos en el servei de pont i 6 mesos en el servei de màquines amb el càrrec a bord de “mariner” (tot i que no s’ha de confondre el càrrec de “mariner” amb el certificat de suficiència de mariner el qual no serà exigible per aquest càrrec).

Amés, l’únic certificat de suficiència que s’exigirà durant el període d’embarcament serà el de Formació Bàsica en Seguretat, encara que per la tramitació sí es necessitarà comptar amb la totalitat dels mencionats.

Per últim, si es pretén ser Patró Portuari, amb límit de passatge de 150 persones, s’haurà de realitzar el curs en “Vaixells de Passatge”.

Condicions dels vaixells per realitzar els períodes d’embarcament

Per l’expedició seran vàlids els embarcaments en vaixells civils de bandera espanyola, d’arqueig brut superior a 5 GT/TRB (pont) i potencia superior a 100 kW (màquines).

Per la revalidació per caducitat de la targeta, els períodes d’embarcament seran vàlids en qualsevol tipus de vaixell, amb independència del seu arqueig o potencia, sempre que l’embarcament es faci en l’exercici professional de la targeta professional a revalidar.

On convalidar el títol de Patró Portuari

L’obtenció del títol es podrà fer a qualsevol Capitania Marítima aportant la següent documentació:

 1. Per l’expedició de la targeta o títol professional:
 • Una sol·licitud normalitzada, complimentada i firmada per l’interessat.
 • Una fotografia dimensió passaport, amb nom i cognoms escrits a llapis.
 • Una fotocopia compulsada del Document Nacional d’Identitat o passaport en vigor.
 • Certificat de l’examen de Patró Portuari o estar en possessió dels títols comentats durant el blog.
 • Complir amb els requisits enumerats en l’apartat anterior (amb tots els certificats en vigor).
 • Pagament de les tasses que corresponguin a l’expedició.

 

 1. Per la revalidació:
 • S’haurà de presentar la mateixa sol·licitud complimentada.
 • S’haurà d’acreditar un embarcament d’1 any en els últims 5 anys o 3 mesos en els últims 6 anys.
 • En cas de no tenir aquest període d’embarcament, certificat conforme s’ha aprovat el curs d’actualització de Patró Portuari en un centre homologat.

També es pot convalidar el títol havent obtingut amb anterioritat el Patró de Transit Interior.

Per últim, mencionar que al Centre de ProNauticTraining Centre es poden obtenir els certificats necessaris per l’obtenció del Patró Portuari:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *